Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Historikk

Historisk tilbakeblikk

25. januar 1991 godkjente Finansdepartementet fusjonssøknaden mellom det (tidligere) gjensidige forsikringsselskapet UNI og aksjeselskapet Storebrand. En forutsetning for fusjonen var at forsikringsselskapet UNI før fusjonen var omdannet til aksjeselskap.

Siden et skadeforsikringsselskap etablert som et gjensidig forsikringsselskap ikke har eiere, men i realiteten er eiet av forsikringstakerne, ble det en konsekvens av fusjonen at skadeforsikringstakerne i UNI (tidligere Norges Brannkasse) måtte få tildelt aksjer. Overskuddet i UNI tilhørte imidlertid ikke bare identifiserbare personer og foretak, men hadde sin bakgrunn i mangeårig drift med et stort antall forsikringstakere som bidragsytere. Det ble derfor i medhold av særlig regler i finansierings-virksomhetsloven 10. juni 1988 nr. 40 kapittel III, jfr. §§ 2-18 og 2-19, besluttet å opprette en Stiftelse som fikk tilordnet seg skadeforsikringstakernes andel av eierinteressene i det fusjonerte aksjeselskapet UNI-Storebrand i form av aksjer.

Stiftelsen UNI er etablert ved gavebrev av 30. oktober 1990 fra UNI Forsikring, idet giveren ønsket at skadeforsikringstakernes totale eierandel ble holdt samlet for å ivareta verdifulle elementer i Norges Brannkasses idégrunnlag.

Gaven som utgjorde grunnkapitalen i Stiftelsen UNI var kr. 1.119.900.000, og representerte 18.638.667 aksjer (26,6%) i det nyetablerte UNI-Storebrand AS. Stiftelsen UNI kunne således konstituere seg i generalforsamling 4. desember 1990 som en finansstiftelse.

Som finansstiftelse måtte Stiftelsen i tillegg til styret, også etablere stiftelsesråd/representantskap. Organiseringen av Stiftelsen i overensstemmelse med Finansieringsvirksomhetsloven og forsikringstakernes medlemsskap og stemmerett, gjorde imidlertid at Stiftelsen i større grad hadde karakter av forening enn stiftelse.

Retningslinjer og handlingsprogram for Stiftelsens skadeforebyggende arbeid ble vedtatt av styret i februar 1992 etter en bred høringsrunde i stiftelsesrådene. Stiftelsen skulle prioritere skadefore-byggende aktiviteter og forskningsinnsats på områdene, branner, trafikkulykker og kriminalitet, da det etter stiftelsesrådenes synspunkt var her skadeforvoldelse hadde størst samfunnsøkonomisk konsekvens. Senere er imidlertid formålsparagrafen utvidet slik at Stiftelsen kan støtte allmennyttige tiltak med særlig vekt på miljø og skadevern. Dette gir en bredere og mer fleksibel ramme for å tilgodese allmennyttige prosjekter, noe styret i de senere årene også har lagt betydelig vekt på.

Fra etableringen på generalforsamlingen i 1991 og frem til 1997 hadde Stiftelsen 5 regionale råd som holdt 2 til 3 møter i året. I samsvar med de oppgaver stiftelsesrådene ble pålagt, engasjerte rådene seg i planleggingen av Stiftelsens aktiviteter i skadeforebyggende arbeid på det lokale plan i alle deler av landet. I de senere årene er dette arbeidet overtatt av representantskapet som møter 2 til 3 ganger i året på dette tidspunkt.

1992 ble et dramatisk år. Stiftelsens økonomiske stilling ble sterkt påvirket av at UNI Storebrand var på kanten av konkurs. Forsikringsselskapet ble en periode satt under offentlig administrasjon som først ble avsluttet 13. juli 1993. Etter rekapitalisering av Storebrand ble Stiftelsens kapitalforhold avklart, men resultatet av denne prosessen var at Stiftelsens andel av forsikringsselskapets aksjekapital ble redusert fra 26,6 til 6,4 prosent. I årsregnskapet i 1992 ble Stiftelsens grunnkapital nedskrevet til kr.111.332.000, noe som tilsvarte verdien av Stiftelsens aksjer i forsikringsselskapet.

Etter rekapitalisering som nevnt ovenfor ble det varslet rettssak angående ansvar mot Stiftelsen UNI. I 1998 ble det imidlertid inngått forlik uten økonomiske forpliktelser for Stiftelsen.

Ved generalforsamlingen i Trondheim 20. april 1993 ble det vedtatt å gjennomføre vesentlige endringer i vedtektene, gjøre organisasjonen enklere og å nedbygge Stiftelsens administrasjon. Tilknytningen til UNI-Storebrand var nå også løsere ved at man som nevnt ovenfor hadde endret Stiftelsens vedtektsfestede hovedformål fra å eie aksjer i UNI Storebrand AS til å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern. I generalforsamling 20. april 1994 ble Stiftelsens grunnkapital av praktiske årsaker satt ned til kr. 100 mill.

På generalforsamlingen 25. mai 2000 ble det vedtatt å oppløse Stiftelsen UNI som finansstiftelse og videreføre virksomheten som stiftelse etter stiftelsesloven.

I perioden etter oppløsningen av Stiftelsen UNI som finansstiftelse og frem til i dag har Stiftelsen fokusert sitt arbeid rundt ordinær drift, og skadevernsarbeidet har vært økende. I forbindelse med salg av Storebrand aksjene og omfordeling av frigjorte midler, har styrets arbeid i økende grad vært fokusert rundt investeringsområdet. Styret avholder regelmessig 6 styremøter fordelt jevnt over året.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss