Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

Hva gir vi støtte til

Økonomisk støtte fra stiftelsen kan deles i bidrag til: - vern av myke verdier, og - vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

BIDRAG FRA STIFTELSEN

Med sin bakgrunn i skadeforsikring skal stiftelsen være særlig engasjert i skadeforebyggende virksomhet. Skadene kan gjelde mennesker eller materielle verdier. Bidragene fra stiftelsen kan derfor deles i bidrag til:

- vern av myke verdier, og
- vern av bygninger, fartøyer, anlegg og lignende

Vern av menneskeliv favner bredt, men enkelte områder er særskilt prioritert, i første rekke tiltak for å forebygge kriminalitet og tiltak for å forebygge ulykker.

I dagens samfunn ligger misbruk av narkotika bak mange kriminelle handlinger vold, ran, innbrudd, underslag og tyveri. Bekjempelse av narkotikaens utbredelse er derfor viktig for stiftelsen.

Erfaring viser også at folk som en gang er straffedømt, ofte faller tilbake til kriminelle handlinger etter at de har sonet sin dom. Ettervernet av tidligere fanger er derfor et område som stiftelsen prioriterer.

Mange mennesker omkommer eller blir alvorlig skadet i forskjellige ulykker drukning, bilkollisjoner og fall i hjemmet. Å forebygge slike ulykker har også klare virkninger for vårt miljø.

Vern av materielle eiendeler omfatter først og fremst vern av bevaringsverdige bygninger. Mange av disse befinner seg i museer, og stiftelsen arbeider derfor nært sammen med Norsk Kulturråd som har et overordnet ansvar for sikringen av museene og deres samlinger.

Mange bevaringsverdige bygninger utenfor museene er fredet. Vedtak om fredning fattes av Riksantikvaren. De ansatte i denne organisasjonen har derfor god oversikt over hvilke hus, industrianlegg og lignende som er bevaringsverdige. Stiftelsen har stor glede av et intimt samarbeid med fagfolk.

Riksantikvaren har også ansvaret for vern av historiske fartøyer. Mange av søknadene som gjelder restaurering av skip og båter fra handelsflåten, fiske og fangst, blir derfor forelagt Riksantikvaren til uttalelse.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merBogstadveien 7a,
Oppgang A2
Gaustadalleen 21
0355 OSLO

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss