Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 878 Stiftelsen Kirkens Sosialtjeneste - Vindfanget Oppfølgingssenter

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 4. desember 2007 innvilget kr. 100.000 til en arbeidslederstilling i forbindelse med prosjektet "Fremdrift- båt og bil pleie"

Kirkens Sosialtjeneste har etablert 8 oppfølgingssentre i ulike byer og tettsteder i Norge, og preges av en helhetstenkning med fokus på seks hovedområder:
1. Bolig og fritid - 2. Arbeid, utdanning - 3. Sosialt nettverk og sosialfungering -
4. Holdinger og verdier - 5. Fysisk og psykisk helse - 6. Økonomi og materielle forhold.

Vindfanget Oppfølgingssenter er en del av dette tilbudet og startet ved nyttår 2007 opp et høyterskel oppfølgingssenter på Os i Hordaland. Tilbudet knytter seg til kvinner og menn som er/har vært under soning eller behandling for rusproblematikk, samt LAR pasienter. Senterets målsetning er å bidra med ulike aktiviteter sammen med den enkelte for å styrke selvfølelse og mestringsopplevelser, og skal være en rusfri arena der den enkelte kan finne motivasjon og støtte til å realiser tanker og ideer om et godt og meningsfullt liv.

I møte med deltakerne ser man at for flere vil veien ut av rusmisbruk og kriminalitet gå gjennom tilrettelagt arbeid. ”Fremdrift – bil og båtpleie” prosjektet skal styrke innsatsen på dette området. For å få i gang dette prosjektet er det behov for en arbeidsleder i 80% stilling.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss