Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9921-A Karl Martin Jordet - Restaurering av eldhus og stabbur

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr.10.000 til restaurering av eldhus og stabbur ved Sønmør Søndre

Karl Martin Jordet kjøpte i 2010 gårdsbruket Sønmør Søndre i Holøydalen i Tolga kommune. Gården består av flere verneverdige bygninger der flere av bygningene står mer eller mindre autentiske siden 1800-tallet. Han har et ønske om å restaurere bygningene og bosette seg på gården. Bygningene er SEFRAK registrert.

Med tildelte midler fra Tolga kommune og Hedmark fylkeskommune, har han startet opp restaurering av et 1700-talls eldhus og et stabbur fra 1800.

Restaureringsprosjektet medfører merkostnader m.h.t. håndverksfaglige utførelser etter antikvariske prinsipper.

Eldhuset var den bygning som var i dårligs stand. Her er det behov for å demontere huset for å reparer råteskader i tømmer og åser.

Stabburet står på ramme med trekabber, fundamentene er naturstein. Her må natursteins-fundamentene rettes opp og ny bunnsvill i ramme må hogges inn. Her er diverse råteskader, tak og åser må repareres og ny torv legges. Dører og vinduer må repareres og justeres.

Det er et ønske om å se prosjektet under ett, for å kunne drive prosjektet mest kostnadseffektivt med tanke på tømmerinnkjøp m.m. P.g.a. gårdens beliggenhet vil det, p.g.a. store transportavstander, være hensiktsmessig å jobbe med de to husene parallelt.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss