Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3891 Setesdalsbanen - Brannalarm ved verkstedområdet

fikk på styremøtet 5. september i Stiftelsen UNI kr. 119.000 til ovennevnte prosjekt

Vest‐Agder‐museet IKS er et kulturhistorisk museum som ved utgangen av 2017 bestod av elleve avdelinger/besøkssteder lokalisert i Flekkefjord, Farsund, Hægebostad, Lindesnes, Mandal, Kristiansand og Vennesla. Museet er organisert som et interkommunalt selskap med formål å organisere innsamling, bevaring, dokumentasjon, forskning og formidling av kulturhistorien i Vest‐Agder.

Setesdalsbanen er i dag ikke fredet, men en fredning er foreslått av Bane NOR. Banen er den siste resten av 1067mm norsk smalspor som frem til 1909 var den vanligste sporvidden i Norge. Etter Bergensbanens åpning startet imidlertid ombygging eller nedleggelse av smalsporbanene.

Setesdalsbanen er Norges mest komplette museumsbane med hensyn til variasjon i bevart infrastruktur. Banen inneholder flere stasjoner med ulikt "nivå" (ulike klasser), omlastingstomt, flere bruker‐ og planoverganger, rasoverbygg og tunell. Anlegget inneholder også ett av to bevarte kullskur i landet.

Det vil bli etablert brannalarm i byggene godshus, vognkassebygg, lokstall, Gylna freden, vognmagasin, Storebu og banemesterlageret på verkstedstomt/ omlastingstomt på Grovane stasjon. Disse byggene har tidligere ikke hatt noen form for varsling. Vognmagasin har overrislingsanlegg, men dette er heller ikke koblet til noen alarm i dag. Målsetningen er at et nytt alarmanlegg vil avdekke branntilløp før overrislingsanlegget løser ut.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss