Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3889 Alta Museum IKS - Spesialsydd overtrekk og soppvask av M/K Vally

fikk på styremøtet 5. sept. 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Verdensarvsenter for bergkunst - Alta Museum IKS (VAM) er et interkommunalt selskap med Alta kommune og Finnmark Fylkeskommune som eiere.

M/K Vally er en motorkutter i VAMs eie, bygd i Hemnesberget i 1917 for handelshuset Jens B. Digre på Storsandnes i Alta kommune.

Vally var i kontinuerlig drift fra 1946 og fram til den ble kjøpt av VAM i 1982. I 2000 fikk båten status som verneverdig fartøy av Riksantikvaren, og mellom 2001 og 2004 ble den restaurert ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen. Båten er også medlem av Norsk Forening for Fartøyvern.

Foreningen «Vallys venner» ble stiftet i 2007, og har det daglige ansvaret for pass, drift og vedlikehold av Vally. I h.h.t. avtale skal båten drives ikke-kommersielt med faste, årlige midler fra Alta Museums budsjett og med dugnadsinnsats fra «Vallys Venner».

VAMs visjon og formål er å benytte Vally til aktiv formidling av lokal kyst- og fiskefartøy-kultur ovenfor barn og unge, lokale og internasjonale besøkende. I h.h.t. Riksantikvarens betingelser er det videre en målsetting at drift og vedlikehold av Vally sikrer båten som et varig kulturminne. Dette er spesielt viktig siden Vally i tillegg til å være et viktig symbol for kystkulturarven er ett av få gjenværende kulturminner fra førkrigstiden i Finnmark.

Riksantikvaren og Nordnorsk Fartøyvernsenter anbefalte i det henseende å få produsert spesialsydd overtrekk til Vally for å holde fukt ute. I tillegg ble det anbefalt å gjennomføre soppvask av båten. Det er også ønskelig å leie inn firmaet Seilmakeren Hammerfest til å produsere et spesialsydd overtrekk etter Vallys mål.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss