Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3717 Telemark Landbruksselskap - Restaurering av hovedhuset på Århus Gård - fase 1

fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Århus gård i Skien har hatt en viktig posisjon i området langt tilbake i tid. Gravfunn på gården indikerer at den ble ryddet en gang i yngre jernalder. Det er til sammen 19 gravhauger på gården, deriblant en stor gravhaug rett ved tunet. Det er helleristninger i nærområdet, og det går en gammel vei gjennom tunet. Denne veien går til Fossum hovedgård, som eide jernverket, og som siden 1739 har tilhørt familien Løvenskiold. Århus har hatt tette bånd til godset. Synlige bevis på dette er to håndmalte fyllingsdører av meget høy kvalitet, som man antar kan ha kommet fra det gamle godset, ved bygging av sidefløyen i 1807. Århus var dessuten bolig for Løvenskiolds forstmester frem til 1833.

I 1989 ble Århus testamentert til Telemark Landbruksselskap som i dag har mye og allsidig aktivitet på gården. I tillegg til å la gården være et grønt kompetanse- og opplevelsessenter, ønsker Landbruksselskapet å ta vare på og formidle gårdens rike historie. Kulturlandskapssenteret er bedt om å gi råd i forhold til utvendig restaurering og ivaretakelse av hovedbygningen, som i dag er lite brukt, og delvis uinnredet.

http://www.telemarklandbruksselskap.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss