Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3692 Huitfeldtbrygga AS - Istandsetting av Huitfeldtbrygga (P 3692)


fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 til ovennevnte prosjekt

Huitfeldtbrygga ligger i Kjøpmannsgata i. Trondheim og er SEFRAK-registrert. Brygga er regulert til bevaring gjennom Midtbyplanen. Kulturminnet er en del av et større kulturmiljø. Kjøpmannsgatebryggene utgjør 26 bygninger hvorav 5 i såkalt “fredningsklasse”. De eldste delene av brygga antas å være fra tidlig 1700-tall.

Dagens eier har vist stor vilje og interesse for å sette brygga i stand og bevare den for ettertiden. Bygningen har høy verneverdi, men har et stort og uoversiktlig skadebilde da det også er fare for at brygga skal gli ut i elva.

Huitfeldtbrygga i Kjøpmannsgata har en viktig posisjon i Trondheims bybilde og representerer historien og samfunnsutviklingen av Trondheim som by. Som kilde til kunnskap om, og opplevelse av, en 300 år lang historie, vurderes bevaring av Huitfeldtbrygga som avgjørende for Kjøpmannsgata og Trondheim, og vurderes videre å ha nasjonal verneverdi, som representant for utvikling av Trondheim og Norge som sjøfarts- og handelsnasjon.

Det omsøkte kulturminnet består av tre bygninger som ligger under samme tak. Bygningene er helt eller delvis oppført i tømmer og fundamentert på tørrmur av stein og på en stolpekonstruksjon. Bygningen er oppført i 5 etasjer og med underetasje i de to ytre fløyene. Brygga står tom i dag, og har ikke vært i bruk siden ca 1970-tallet.

Siden dette er en bygning i fredningsklasse med mange flotte romlige interiørkvaliteter er det ønskelig å finne en bruk der disse kvalitetene i stor grad kan eksponeres. Istandsettingen av Huitfeldtbrygga er et stort og krevende prosjekt. Det er derfor hensiktsmessig å dele opp istandsettingen i flere delprosjekter.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss