Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3333 Norsk Kulturarv - «Ta et tak 2017/18» (P 3333)


fikk på styremøtene 7. juni og 6. desember 2017 i Stiftelsen UNI h.h.v. kr. 3.000.000 og kr. 3.500.000. Tilsammen kr. 6.500.000 til dette prosjektet

Norsk Kulturarvs aksjon "Ta et tak" har vært gjennomført 11 ganger og har til sammen bidratt til å redde godt over 3.000 bygninger. Erfaringer fra tidligere aksjoner viser at støtten har hatt stor betydning for disse bygningenes fremtid. Den private innsatsen som investeres i prosjektene er mange ganger større enn tilskuddet. Norsk Kulturarvs visjon er vern gjennom bruk, og aktiv bruk er en viktig premiss for en levende og mangfoldig kulturarv.
En ny aksjon for 2017/18 vil ha samme kriterier som tidligere; Objektets alder, egenart, grad av forfall, funksjon og intensjon om bruk etter restaurering samt geografisk differensiering. Disse kriteriene er likestilte og ikke oppgitt i prioritert rekkefølge.

Tilskuddsklassene vil bli inndelt i to:
- Bygningsarbeid på bygg mindre enn 40 m2.
- Bygningsarbeid på bygg over 40 m2
Både privatpersoner, lag, foreninger, byggfagklasser og organisasjoner vil kunne søke på tilskudd fra aksjonen.

2018 er av EU utpekt til å bli markert som Det europeiske kulturminneår, og dette året skal markeres som et spesielt år for satsing på kulturarv- og kulturminneinnsats. Også Europa Nostra - som arbeider på vegne av det frivillige nettverk av organisasjoner som vil ha en kraftigere satsing på bevaring av Europas kulturarv - understreker viktigheten av å markere dette gjennom et eget år i Europa.
En «Ta et tak-aksjon» i 2017/18 vil inngå som en helt vesentlig del av Norsk Kulturarvs markering av Det europeiske Kulturminneåret, og vil på den måten gi aksjonen ekstra oppmerksomhet.

http://www.kulturarv.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss