Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3312 Fortidsminneforeningen i Oslo og Akershus - Restaurering av tørrmurt vegfar på Vøienvolden gård

fikk på styremøtet 7. juni 2017 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til ovennevnte prosjekt

Fortidsminneforeningen arbeider med vernesaker og praktisk bygningsvern i Oslo og Akershus. Arbeidet er tuftet på frivillig innsats fra engasjerte medlemmer. Foreningen i Oslo og Akershus har sitt administrasjonskontor på Vøienvolden gård. Gården er byens best bevarte løkkeanlegg med historie helt tilbake til 1683, og er foreningens samlingspunkt og en kjærkommen grønn lunge for folk i bydelen.

Stedet er regulert til bevaring, mens husene er fredet. Anlegget skriver seg fra da borgerne i Christiania fremdeles var avhengige av naturalhushold. Hovedbygningen, drengestua og løa med stall og fjøs ble bygget i løpet av 1700-tallet. Stabburet og potetkjelleren ble oppført på midten av 1800-tallet.

Vegfaret har i sin tid vært benyttet som tilkomst for både potetkjeller og løeloft og vært en integrert del av det fungerende gårdsanlegget. De største skadene er på muren mot øst og her har flere partier rast ut. Vegfaret må restaureres for å hindre utrasing av muren som kan føre til alvorlige skader på fredet bygningsmasse.

Restaureringsprosjektet er planlagt utført i løpet av september og gjenoppbyggings-fasen er tenkt å være en av hovedaktivitetene på Bygningsverndagen2017. Det å få muligheten til å vise hvordan «tørrmuring» utføres i praksis vil være verdifullt for det arbeidet foreningen gjør i forbindelse med bygningsvern.

http://www.fortidsminneforeningen.no/oa

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss