Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2292 Skreia Eiendom AS - Sikring av meieripipa på tidligere Fossen meieri på Skreia

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 17.500 til sikring av meieripipa på tidligere Fossen meieri på Skreia

Meieripipa ble befart i september 2014 av bygningsrådgiver Trond Raddum ved Mjøsmuseet. Eier ønsket å vurdere muligheten for å sikre og sette den i stand.

Skreia ble etablert som tettsted rundt 1900. Framføringen av jernbane, et sidespor fra Gjøvikbanen, var den direkte foranledningen. Jernbanen ble åpnet i 1902 med Skreia som endestasjon. Det var Fossen gård som avsto grunn og som ga navnet til tettstedet den første tiden. På samme måte fikk meieriet sitt navn.

Fossen Meieri ble etablert som andelsmeieri i 1906. Bøndene i området ønsket å etablere et konkurrerende mottak til Kapp Melkefabrikk. Meieribygningen murt i tegl, ble del av et større bygningskompleks som ble bygd inntil Skreia Handelslag.

En markant person, Oslo-grossereren Tuft, forpaktet produksjonslokalene og sto for meieridriften det meste av tiden. Jernbanen var helt fra starten av bindeleddet mellom Totenbøndenes mjølkekuer og Osloborgernes husholdninger.

Etter krigen ble det satt ned en rasjonaliseringskomite, og f.o.m. januar 1948 ble all mjølka som skulle gått til Fossen fraktet til Lena Meieri.

Fossen Meieri hadde etter hvert skaffet seg eierskap over Handelslaget, meieribygningen og Hasselgården, og i 1949 ble Toten Fryseri og Vaskeri etablert i disse lokalene. I dag er Skreia Eiendom AS eier av hjørnebygningen og den gamle meieribygningen, og det drives boligutleie samt utleie til Handelslaget.

Meieriet med fabrikkpipa tilhørende «kvartalsbebyggelse» er et særdeles markant innslag i Skreia tettsted. Sammen med stasjonsområdet er dette starten på Skreia tettsted. Bygningsmiljøet som omfattes av denne omtalen har regional verneverdi.

Pipa er murt opp av teglstein, komplett i formen, men i dårlig teknisk stand. Det er løse steiner i øvre del av pipa; et vanlig problem med fabrikkpiper som har vært ute av bruk i mange år. Porøse fuger trekker vann og sprenges av frost.

Dersom pipa fortsatt skal stå i dette miljøet, er tiltak nødvendig. Det er stor fare for at murstein kan falle ned og i verste fall skade folk som ferdes daglig i pipas umiddelbare nærhet. Reparasjon av de murte konstruksjoner forutsetter bruk av originale materialer - stein av samme format og original mørtelsammensetning.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss