Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2217 Anne Bahr Christophersen - Istandsetting av driftsbygningen på Bustangen

fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til istandsetting av grunnmur, bærekonstruksjoner og taket på driftsbygningen på Bustangen på Tjøme.

Bustangen er et velbevart strandsittersted på den nordlige delen av Tjøme med utsikt til Vrengensundet. Anlegget har vært i selvstendig bruk siden 1791, da det ble skilt ut fra gården Kråkere lenger syd på øya.

Dagens eiere arvet Bustangen fra fjern slekt i 1930, og stedet har siden den gang vært benyttet som sommerbolig/landsted.

Dagens tun består av hovedhus, bryggerhus og driftsbygning. Hovedhus og driftsbygning er i henhold til SEFRAK oppført midt på 1800-tallet, mens bryggerhuset synes noe eldre. Anlegget har i følge Vestfold Fylkeskommune ingen formell vernestatus og området er avsatt som LNF i kommuneplan.

Vestfold fylkeskommune har befart eiendommen ved flere anledninger og fremhever driftsbygningen som et meget sjeldent og autentisk eksempel på en 1800-talls driftsbygning fra de kystnære områdene i ytre Oslofjord. Samtidig inngår bygningen som en del av et intakt anlegg, hvor de andre bygningene og tunet med hage inngår.

Bustangen og driftsbygningen utgjør et verdifullt element i det omkringliggende kulturlandskapet og viktige siktlinjer fra sjøen. Samlet sett tilskriver derfor fylkes-kommunen bygningen av meget høy kulturminneverdi og fremhever og anbefaler derfor prosjektet.

Vestfold fylkeskommune har vurdert tilstanden, og anser at umiddelbare tiltak er påkrevet for videre vern og bevaring av bygningen. Nåværende eiere har vist stor faglig innsikt og forståelse for antikvariske prinsipper bl.a. med restaurering og istandsettelse av bryggerhuset på eiendommen i 2012, hvor Vestfold fylkeskommune har gitt tilskudd.

De planlagte arbeidene med driftsbygningen synes å følge seg inn i rekken i så måte, og Vestfold fylkeskommune påpeker samtidig at den antikvariske verdien langt overstiger bruksverdien til bygget, og vil derfor fremheve og anbefale prosjektet.

http://www.perspektivet.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss