Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2119 Aust-Agder Museum - Arkeologisk utstilling

fikk på styremøte 24. april 2014 i Stiftelsen UNI kr. 300.000 øremerket montre for arkeologiske gjenstander og høysikringsmontre

Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS (AAks) er en konsolidert enhet av tidligere Aust-Agder-Museet, Aust-Agder-Arkivet og den fylkeskommunale museumstjenesten. AAks er et interkommunalt selskap hvor kommunene og fylkeskommunen i Aust-Agder er eiere. AAks er lokalisert på Langsæ i Arendal, men er for tiden i midlertidige lokaler på grunn av bygging av nybygg. Innflytting til nybygg begynner 1.april 2014.

Tilskuddet som søkes skal dekke deler av utgiftene AAks vil ha til sikker formidling av arkeologiske gjenstander. Dette innbefatter kjøp av egnede montre, lys i montere, klimaregulerende tiltak i monterne, tyverialarm tilknytta enkeltmontere der dette kreves, og oppheng/utstillingsutstyr inne i monteren. Alt skal ivareta arkeologiske gjenstanders særskilte behov for klima, stabilitet og sikkerhet. Det er planlagt et ’skattekammer’ i utstillingen med utvidede sikkerhetstiltak.

AAks har en egen arkeologisk samling; den største mellom Oslo og Stavanger. Samlingen innehar mange tidstypiske gjenstander, men man kommer til å låne inn gjenstander for å gi utstillingen bedre dybde, bredde og forståelse. Kulturhistorisk museum i Oslo har gitt positivt tilbakemelding på utlån av gjenstander derfra.

Arkeologiutstillingen i AAks sine tidligere lokaler var av de mest etterspurte utstillingene fra skolene. Formidling av arkeologi er sentralt for AAks, og de har et generelt fokus på barn og unge. Skoleklasser er en av hovedmålgrupper for arkeologiutstillingen.

Den planlagte arkeologiutstillingen vil bli en basisutstilling på 144 m2, som vil omfatte tidsperiodene steinalderen, bronsealderen og jernalderen. Åpningen er planlagt i juli 2015.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss