Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1981 NHF Øygarden - Treårig prosjekt: Øygarden Mekking og Hobby

fikk på styremøte 05. desember 2013 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til prosjekt Øygarden Mekking og Hobby for 2014.

Øygarden Mekking og Hobby er tenkt å være et prosjekt som gir ungdom i Øygarden et inkluderende, trygt og rusfritt tilbud med sosiale aktiviteter, samt opplæring i mekking og være lokalisert i Tjeldstø-området.

Prosjektinitiativet ligger hos Norges Handicapforbund i Øygarden, men de ønsker et bredere samarbeid med politi, kommune, og andre organisasjoner som Felles Ansvar.

Statistisk sett har Øygarden et noe høyere gjennomsnitt av ungdommer med rus, kriminalitet og utenforskap i alderen 15-20 og ønsker å gjøre en forebyggende innsats i forhold til disse.

Øygarden har mange og gode fritidsaktiviteter, men mangler alternative aktiviteter for uorganisert ungdom. Det er forventet at ca. 50 ungdommer vil engasjere seg i å skape en rusfri og inkluderende aktivitet.

Det er innledet dialog om leie av lokaler som i dag står tomme. Utfordringen blir å få til nødvendig finansiering for løpende utgifter som husleie og strøm kostnadsført for 2014 med kr. 206.000.

Felles Ansvar er et prosjekt som er finansiert av Gjensidige Stiftelsen, og driver sekundærforebygging rettet mot marginalisert ungdom som målgruppe, ungdom med høy risiko for kriminalitet og rus. Felles Ansvar ønsker gå inn og støtte prosjektet med kr. 40.000 dersom NHF Øygarden får inn kr. 100.000 fra andre sponsorer.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss