Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1947 Odd Kjerringvåg - Restaurering av notehenget på Kjerringvåg

fikk på styremøte 11. oktober 2013 i Stiftelsen UNI kr. 75.000 til restaurering av notehenget på Kjerringvåg.

Notehenget på Kjerringvåg er et kulturminne fra nyere tid bygget i 1953. Det representerer en viktig tidsperiode på kysten av Nordvestlandet og Midt-Norge; sildetida. Dette er en periode som har preget kysten, og som har hatt mye å si for hvordan staten og andre i dag tenker runde en bærekraftig forvaltning av fiskebestanden.

Dette er et kulturminne som anerkjennes både av Sør-Trøndelag fylkeskommune og Hitra kommune som bevaringsverdig, der Kystmuseet i Sør-Trøndelag er interessert i å foreta innsamling og dokumentasjon av historiene rundt bygget, og senere også har en del tanker rundt formidlingen.

Eieren Odd Kjerringvåg ønsker å sette notehenget i stand slik det en gang var, både for å sikre kulturminnet og for å legge til rette for en formidling av den opprinnelige bruken, fiskeriene og tidsperioden notehenget ble brukt i.

Pr i dag har man sikret notehenget med midler fra fylkeskommunen som bl.a. uttaler:

Notehenget på Hitra er et landemerke, et viktig spor etter en sentral næringsvei i kystområdene, og en svært interessant representant for byggverk fra det 20. århundre. Notehenget ligger i Dolmsundet, i et område med rike kulturspor og stor tids dybde. Både Dolmsundet som område og notehenget som objekt er prioritert i Handlingsplan for Kulturminner i Sør-Trøndelag.

Imidlertid gjenstår mye, og våren 2013 ble arbeidet med sikring igangsatt. Takplater og andre løse deler ble tatt ned, og deler av konstruksjonen ble skiftet ut da den var i dårligere forfatning enn på forhånd antatt.

Arbeidet ble igangsatt før det var ferdig finansiert fordi tilstanden på notehenget, etter sist vinter, ble sett på som så dårlig at man ikke så det forsvarlig.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss