Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1285 Vardø Innovasjon AS – Husegården - brann og sikring

fikk på styremøte 24. august 2010 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 100.000 øremerket brann og sikringstiltak i Husegården.

Vardø Innovasjon AS kjøpte Husegården i september 2009. Formålet er å forvalte og drifte kultureiendommer og alt som naturlig henger sammen med slik virksomhet.

Husegården ligger sentralt plassert i Vardø og har de siste årene stått tom. Gården ble fullført i 1864 i russisk tradisjonell lafteteknikk. Opprinnelig besto gården av 4 sammenbygde hovedelementer som dannet sammenhengende ”vegger” rundt et innelukket gårdstun.

I september 2009 ble det inngått avtale mellom Varangermuseet og The Federale state organization of culture, Archangelsk State Museum of Wooden Architecture and Folk Art – ”Malye Korley” om utveksling av spesialister. Avtalen innebærer at partene skal gi tilgang til kvalifisert håndverkskompetanse, med Husegården som det første prosjektet. Forutsetningene for finansiering må på plass før avtalen kan realiseres.

Det viktigste vernetiltaket er å ta i bruk Husegården. Det skal etableres en flerbruksgård som skal romme kunst, kultur og næringsaktiviteter og i hovedhuset skal det etableres kontorfellesskap med møterom etc.

I perioden frem til mai 2010 er hovedgården innvendig restaurert.

Vardø’s status som embetssete har preget byen bygningsmessig. Etter hvert som velstanden økte fra sent på 1800-tallet, ble dette gjenspeilet i en rekke praktbygg. Byens arkitektur var meget spesiell og hentet i stor grad sin inspirasjon fra Russland. Brannen som følge av bombingen under 2. verdenskrig, la store deler av Vardø sentrum øde. 50 % av bebyggelsen brant ned eller måtte rives av den grunn.

Husegården slapp unna og er derfor ett av de få gjenværende hus i hele Finnmark som viser den tradisjonelle byggestilen. Grunnen Husegården står på er fredet, da den inneholder kulturlag tilbake til middelalderen, noe som byr på spesielle utfordringer og gir en del kostnadsøkninger.

http://www.husegarden.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss