Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 906 Setesdalsbanen - Vogn nr. 333

fikk på styremøte i Stiftelsen UNI 12. februar 2008 innvilget kr. 150.000 til restaurering av Co 33, vogn nr. 333 ved Setesdalsbanen

Vest-Agder museet Setesdalsbanen er en avdeling i Vest-Agder Museet IKS. Setesdalsbanen er en museumsjernbane som har som formål å bevare 1067 mm smalsporet jernbanemateriell på den nedlagte Setesdalsbanen. Museet skal også ivareta kunnskap om gamle håndverk og restaureringsteknikker.

Co Type 33, vogn nr. 333 ble opprinnelig bygget i 1899. I 1932 fikk den ny vognkasse med elektrisk belysning og sitteplasser fordelt på to kupeer. Vognen ble formelt utrangert ved nedleggelsen i 1962.

Arbeidet med restaureringen av Co type 33 vogn nr. 333 startet i 2005. Ved prosjektutarbeidelsen var man usikre på vognens tilstand, men stikkprøver ble tatt og prosjektprospektet utformet. Imidlertid viser det seg at tilstanden er lang verre enn først antatt og dermed er også kostnader og tidsplan blitt noe helt annet.

Prosjektet blir nå delt inn i flere delprosjekter: Forprosjekt – Restaurering av rammeverket som første delprosjekt – Utvendig arbeid samt paneling innvendig som andre delprosjekt - og innredning og kjøreklar vogn som et siste delprosjekt.

Vognen restaureres etter antikvariske prinsipper der det i størst mulig grad benyttes samme materiale og teknikker som da vognen ble bygget. Underveis foretas det en grundig dokumentasjon av det arbeidet som utføres.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss