Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 732 Idd og Enningdalen Historielag - Brannsikring

fikk av Stiftelsen UNI i august 2006 innvilget kr. 20.000 til kjøp av brannslanger.

Idd og Enningdalen Historielag er en organisasjon med ca 430 medlemmer. Da laget i 1998 kjøpte den ca 200 år gamle hovedbygningen på gården Gamle Prestebakke, begynte en virksomhet med restaurering og vedlikehold som har ført til at den i dag fyller funksjonen som et samfunnshus for lokalbefolkningen, med folkebibliotek, rom for slektsforskere, storgårdskjøkken og en rekke rom til møtevirksomhet etc.

I 2004 kjøpte laget ytterligere en bygning fra 1700- tallet, den såkalte Forpakterboligen, på motsatt side av riksveien. Også her pågår omfattende restaureringsarbeid. Laget har en velordnet og god økonomi, men vil starte opp kostnadskrevende prosjekter som omlegging av taket på hovedbygningen og nytt inngangsparti med toaletter og atkomst for rullestol. Norsk Kulturminnefond har innvilget kr. 100.000. I tillegg ønsker laget å få kjøpt gårdens tun med stabbur og låvebygning. Fortidsminneforeningen, avd. Østfold, anbefaler dette.

Fylkeskonservatorens vurdering er bl.a. at hovedbygningen inngår i et historisk bygningsmiljø av stor antikvarisk betydning og anser både vernearbeidet og virksomheten for øvrig som betydningsfull når det gjelder å ivareta en viktig del av vår kulturarv.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss