Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 727 Ungdom mot Vold - Satsningsområder 2006/2007 (P 727)


fikk på styremøte 7. juni 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 350.000 til satsningsområder og prosjekter innenfor kriminalomsorgen, utdanning, likestilling og inkludering for 2006/2007.

Ungdom mot Vold er en politisk uavhengig organisasjon som arbeider for å stoppe, redusere og forebygge vold, mobbing, narkotika, rasisme, fordommer, likegyldighet og kriminalitet.

UmV jobber metodisk og målrettet mot særskilt vanskeligstilte ungdom i risikosonen, førstegangskriminelle og gjengangere i kriminalitetsbildet, med vekt på en ungdomsgruppe som utgjør en stor utfordring for eksisterende hjelpeapparat.

Fjorårets støtte fra Stiftelsen UNI bidro bl.a. til å avverge opprør som oppstod i forbindelse med ”Muhammed-tegningene” på to videregående skoler i Oslo. Dette bekreftes av rektor ved Etterstad vgs.

UmV fyller et tomrom i samfunnet og jobber med å fange opp de spesielt vanskeligstilte ungdommene som beveger seg mellom ulike institusjoner som er uten fast oppfølgning gjennom forskjellige prosesser. Målgruppen er ungdom mellom 12 – 22 år. Denne gruppen har ikke ensartet demografisk bakgrunn, men det erfares at ungdom med etnisk minoritetsbakgrunn er særlig utsatt av ulike årsaker. Andelen ikke-vestlige minoriteter med kort botid i landet har hatt en sterk økning i Norge.

UmV fanger opp denne gruppen gjennom gjensidig forpliktende samarbeidsavtaler med Kriminalomsorgen, Oslo Politidistrikt og tre av Norges største yrkesskoler.

UmV avlaster kriminalomsorgen med gode resultater på gjennomføring og innhold av ungdom som blir plassert hos oss til samfunnsnyttigtjeneste. En del av disse blir også fulgt opp i forhold til skole, jobb, og andre institusjoner. Hvert år dropper flere
hundre ungdommer fra skolene. Problematikken blir av nasjonal interesse når flere av disse søker eller blir rekruttert til kriminelle miljøer. UmV jobber med å forebygge dette i samarbeid med skolene.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss