Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 716 Moen Trebåtbyggeri AS - plandokument

fikk av Stiftelsen UNI i juni 2006 innvilget kr. 35.000 til utførelse av byggeteknisk rapport og plandokument for antikvarisk vedlikehold, samt til opptegning av båtbu.

Moen Trebåtbyggeri har drevet båtbygging fra 1916 og frem til i dag. Det har blitt bygget til sammen mer enn 450 båter, og et helt kystsamfunn er bygget opp omkring håndverket. Båtbyggeriene er kanskje det viktigste og største kulturminnet i Risør Kommune utenom selve bykjernen. Bygningene som består av to gamle båtbuer er åpne trebygninger i stolpekonstruksjoner med et areal på ca. 1000 m hver. Anlegget har i dag behov for et omfattende vedlikehold, dessuten forsterking og utskifting av konstruksjon. Det er krevende både å skaffe midler til et fornuftig vedlikehold og bevaring av bygningene.

Bygningene blir i dag forvaltet av Moen Trebåtbyggeri AS, og leies av Verner Hansen. Båtbyggeriene på stedet mottok Bygningsvernprisen i 1997 fra Aust-Agder Fylkeskommune. Fylkeskommunen uttalte i forbindelse med utdelingen at bygningene er av nasjonal interesse. I denne forbindelse ble det laget tegninger over en av båtbuene utført under Riksantikvarens ledelse.

Bygningene dokumenterer et kapittel i forrige århundres industrihåndverk og dets betydning for sjøgående transport, fiske, redning og fritidsbruk. Det er også en erkjennelse blant de antikvariske myndigheter at det ikke er mulig å bevare disse bygningene uten at det skapes inntekter gjennom håndverk og industriproduksjon.

Etter råd fra Teknisk sjef i Risør Kommune samt Aust-Agder Fylkeskommunes kulturvernavdeling ønsker man å engasjere et konsulentfirma for å lage en fullstendig oversikt over bygningens tilstand der både byggtekniske, antikvariske og sikrings- og sikkerhetsmessige aspekter vil bli utredet (og har knyttet til seg en faghistoriker som tidligere ledet Norsk Folkemuseums formidlings- og publikumsavdeling). Spesielt i den ene bua er det så store konstruksjonsforskyvninger, at faren er overhengende for at bygningen kan rase sammen, og man ønsker derfor å foreta en fullstendig opptegning av denne ene bua som det ikke finnes tegninger av.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss