Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 706 Ryfylkemuseet - Røynevarden

fikk på styremøte 18. april 2006 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 460.000 til større reparasjonsarbeid på Røynevarden i Suldal.

Ryfylkemuseet er en samfunnsinstitusjon som skal bidra til å ta vare på historien, særlig i tiden fra reformasjonen og fram til i dag. Museet vil så langt det er forsvarlig, arbeide for at kulturminnene blir vernet og nyttet der de hører hjemme. Museet eier i dag 55 bygninger. En av dem er Røynevarden.

Siden Røynevarden ble kjøpt i 1948 er det blitt foretatt enkelt vedlikeholdsarbeid. Imidlertid viser det seg at bygningene er i ferd med å forfalle, kritisk for enkelte, og et skikkelig løft må til for å sikre dette flotte kulturminne for ettertiden.

Røynevarden ligger fint til med flott utsikt over Suldalsvannet. Det er seks hus på Røynevarden, to stuehus, løe, sau- og geithus og ildhus.

Gamlestova er den eneste røykestuen man kjenner til i Rogaland med original innredning, og med original røykovn på plass. Det har oppstått store sopp og råte skader. Deler av treverket har råtnet og det er lekkasje fra taket.

Nystova ble flyttet fra husmannsplassen Litlevikja i 1893 og satt opp som en lemstue, med grue og pipe i naturstein og leire. Her er det nå store vannskader i tømmeret grunnet lekkasje i taket. Det er store utglidninger i veggen samt råteskader.

Sauhuset er laftet med rundstokk med kinningslaft. Det har vært store lekkasjer over lengre tid, med store fukt og råte skader. Det er behov for et omfattende restaureringsarbeid av hele laftekassa.

Geithuset er laftet med kinningslaft. Huset står på en tørrsteinsmur som er rundt 1 ½ meter på det høyeste. Her er noe lekkasje fra taket, men råteskadene kan stoppes uten større inngrep.

Eldhuseter er bygd opp med naturstein der veggen mot vest er bygd rundt en stor naturgitt stein. Det er ikke noen akutt fare for vedlikeholdet på dette huset.

Løa er sammensatt av to lafta fjøskasser med en stavløe i mellom. Her må en omfattende restaurering av fjøskassen til.

Totalt vil alle reparasjoner beløpe seg til kr. 1.380.500

http://www.lierne.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss