Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 655 Kirkens SOS i Norge - Veiledningsprogram

fikk på styremøtet 12. oktober 2005 innvilget kr. 200.000 til veiledningsprogram for frivillige medarbeidere i 2006.

Kirkens SOS i Norge er en selvstendig sammenslutning av alle SOS-sentrene i Norge. Kirkens SOS er en diakonal krisetjeneste som gjennom SOS-sentrene tilbyr tjenester primært pr. telefon, eventuelt også via internett og ved frammøte. De er tilgjengelig hele døgnet for dem som er i fare for å ta sitt eget liv og for dem som opplever følelsesmessig og eksistensiell krise. Tilbudet gis til alle og er basert på frivillig innsats fra medarbeidere som er valgt ut etter vedtatte kriterier og som mottar undervisning og veiledning i tjenesten.

Kirkens SOS har drevet krisetelefoni i 30 år og besvarte bare i 2004 164.000 henvendelser. Dette representerte en økning på nesten 10% fra året før. Og trenden fortsetter i 2005. Deres 13 sentre i Norge har til sammen 1000 frivillige.

Veiledning er et sentralt felt innen krisetelfonien, og Kirkens SOS har hatt obligatorisk veiledning for alle frivillige siden oppstarten i 1974.Målet med veiledning er blant annet å kvalitetssikre den tjenesten frivillige medarbeidere utfører.

Gjennom veiledningsprogrammet vil man kunne oppnå:
- redusert slitasje på frivillige medarbeidere slik at de blir lengre i tjenesten
- høyere kompetanse blant gruppeledere i Kirkens SOS
- sterkere felles forståelse av veiledning
- tydeliggjøre veiledning som avgjørende på kvaliteten på SOS-arbeidet
- enda høyere kvalitet på kristetjenesten på telefon og internett.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss