Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 652 Bellona - Miljøgifter

...fikk på styremøtet 30. august 2005 innvilget kr. 500.000 til prosjektet: ”Miljøgifter i sedimenter og forurenset grunn.

Miljøstiftelsen Bellona ble stiftet i 1986 og har som formål å arbeide for økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Stiftelsen skal igangsette tiltak som fremmer dette formålet. Sin styrke ligger bl.a. i 18 års opparbeidet kompetanse. Bellona er i dag etablert med kontorer i Norge, EU, USA og Russland.

Over lang tid har en rekke samfunnsaktiviteter tilført miljøet store mengder ulike miljøgifter. Dagens situasjon er at store lagre med miljøgifter har samlet seg opp på sjøbunnen i en rekke norske fjorder og akkumuleres oppover i næringskjedene til bl.a. fisk og skalldyr. Dette utgjør i siste instans en helsefare for mennesker. Der finnes også fortsatt et stor antall lovlige og ulovlige fyllplasser/avfallsdeponier, næringseiendommer med nedgravde oljefat m.m. på land.

Svært mange steder vet man at alvorlige miljøgifter lekker ut i elver, innsjøer og hav i tillegg til viktige grunnvannsreservoarer. Bellona ønsker derfor å gå i bresjen for et nasjonalt løft for å få kartlagt og satt i gang skikkelig sikrings- og opprydningsprosjekter der både private og offentlige interesser må samarbeide om varige løsninger.

http://www.belona.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss