Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 651 Ungdom mot Vold - Fokus

fikk på styremøte 30. august 2005 i Stiftelsen UNI bevilget kr. 400.000 til videreføring av Fokus – Forebyggende arbeid med fem fokusområder for 2005/2006.

Ungdom mot Vold ble i 2003 reorganisert som stiftelse. Virksomheten er basert på formel kompetanse og opparbeidet spesialkompetanse i forhold til storbyungdom med ulike typer problemer, særlig rettet mot etniske minoriteter, vår tids ”rotløs ungdom”. UmV har jobbet målrettet i ti år og kan vise til resultater.

Ungdom mot Vold søker om videre støtte til gjennomføring av fem fokusområder i sin virksomhet:

Forebygging
Utdanning og arbeid
Integrasjon
Rusmidler
Rehabilitering

Økningen i vold blant ungdom, spesielt i Oslo og omegn, har et trekk ved seg at det er ungdom som både utøver volden og ungdom som er ofre selv. Dette er svært skremmende for så vel ungdommen selv, foreldre og politikere, som publikum generelt.

Ungdom mot Vold jobber for å bygge opp enkeltungdommenes tillit til hjelpeapparatet og motivere dem til å søke hjelp. UmV samarbeider med og sender bekymringsmelding til rette instans i hjelpeapparatet og hjelper til med å tilbakeføre de som har falt ut eller er på vei til å falle ut av skole, arbeid, familie og hjelpe-apparatet. UmV oppsøker spesielt skolene og har inngått samarbeidskontrakt med både Sogn- og Etterstad videregående skoler.

Pr. dags dato har UmV fått overført 37 ungdommer til soning av samfunnstjeneste, og Riksadvokaten ønsker UmV lykke til med viktig og verdifullt arbeid i sitt brev av
3. juni 2005. Kriminalomsorgen uttaler seg svært positiv vedr. samarbeidet mellom UmV og Oslo Friomsorgskontor.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss