Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 572 Skonnerten Svanen - Sikkerhetsutstyr

fikk på styremøtet 14. desember 2004 innvilget kr. 160.000 til oppgradering av sikkerhetsutstyr til Skonnerten Svanen.

Norsk Sjøfartsmuseum er en ideell selveiende stiftelse med foreningen Norsk Sjøfartsmuseums Venner som støtteinstitusjon. Sjøfartsmuseet eier og driver skonnerten "Svanen".

Fartøyet er bygget i 1916. Ca. 20.000 personer med overvekt av ungdommer, har deltatt på tokt og gjennom dette fått opplevd å seile en riktig skute. "Svanen" har status som et verneverdig fartøy og det legges stor vekt på restaurering og vedlikehold etter antikvariske prinsipper.

Fra 2003 er virksomheten rundt skonnerten lagt om til kun å seile som skoleskip. Dette har medført en del omstillinger i forhold til skutas sertifikater, og det er nå pålegg om flåtedekning på 100% på begge sider av dekk. Denne investeringen er budsjettert med totalt kr. 165.060.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss