Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 523 Kystmuseet - Museet i Fillan - Brannsikringstiltak

fikk på styremøtet 20. april 2004 innvilget kr. 100.000 til brannsikringstiltak, øremerket museet i Fillan.

Kystmuseet i Sør-Trøndelag er en privat, ideell stiftelse, som arbeider med kulturvern ved Trøndelagskysten. Fremste målgruppe er barn og unge. Med utgangspunkt i dette, driver Kystmuseet en egen kystleirskole som ligger på Skårøya i Kvenvær. Kystmuseet har drevet leirskolen her siden 1994, men overtok eiendommen med bygninger, kaianlegg, inventar og utstyr i 2001.

Museets hovedbase ligger i kommunesenteret Fillan på Hitra. I 1995 kjøpte kommunen det gamle meieribygget fra 1959 til museums- og kulturformål og Kystmuseet flyttet inn. Siden 1996 har man arbeidet med å omgjøre næringsmiddel-bygget til kulturbygg, og i 2001 kjøpte Kystmuseet eiendommen fra Hitra kommune.

Kystmuseet setter sikkerheten i høysete samt tar et samfunnsansvar når det dreier seg om å sikre kulturarven vår. Museet har derfor utarbeidet en sikringsplan.

I 2003 ble det gjennomført sikringstiltak ved museet ved hjelp fra ABM-Utvikling, men det gjenstår å utarbeide en brannteknisk dokumentasjon i tillegg til flere nødlys, markeringslys og slokkemidler.

For leirskolens del må man inn med brannalarmanlegg, nødlys, markeringslys og slokkemidler.

Vedtak:
Søknaden innvilges med kr. Beløpet vil bli utbetalt når revisorbekreftet oppstilling for påløpne kostnader foreligger.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss