Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1071 Frelsesarmeens rusomsorg - BoSatt - prosjektstilling

fikk på styremøte 10. februar 2009 i Stiftelsen UNI innvilget kr. 200.000 til prosjektstilling for BoSatt i Frelsesarmeens rusomsorg reion øst for 2009.

BoSatt er en booppfølgingstjeneste i regi av Frelsesarmeens rusomsorg region øst, som har fokus på at rusmiddelavhengige / tidl. rusmiddelavhengige skal bo – og fungere optimalt i egen bolig. Dette er i dag en firedelt tjeneste med ulike innfalsvinkler i forhold til vanskeligstilte på boligmarkedet, og de siste året har det også vært rettet mer fokus på de som løslates fra fengsel.

BoSatt har i dag 50 brukere tilknyttet sin tjeneste. Mange av disse sliter med ensomhetsproblematikk og mangel på nettverk / aktivitet. Formålet med prosjektet skal være rus- og kriminalforebyggende, ved at brukerne selv aktivt tar et valg om å bli med på aktiviteter/sosial trening som kan hjelpe dem i integrerings-/rehabiliteringsprosessen. Det er store utfordringer for den målgruppen, spesielt for de som kommer rett fra soning, og BoSatt ønsker å følge opp dette og være med på myndighetenes satsning på livet etter soning.

Derfor er det et behov for å ansette en prosjektmedarbeider som kan skape en arena for aktivitet og sosialisering, samt å rekruttere frivillige med i denne prosessen. Det er et ønske å ha fokus på sosial trening gjennom aktiviteter som for eksempel å lage middag sammen, planlegge aktiviteter, finne interesser sammen, bygge nettverk m.m. Dette vil ha stor effekt på rehabiliterings- /integreringsprosessen og styrke deres sosiale kompetanse.

http://www.frelsesarmeen.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss