Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9956 Norsk Maritimt Museum - Skallsikring - Museet på Bygdøyneset

...fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 250.000 til skallsikring av museet på Bygdøyneset.

Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum er en ideell selveiende stiftelse med hovedformål å være en landsdekkende institusjon som skal skape kunnskap om norsk sjøfart og virksomhet knyttet til kyst, sjø og vassdrag i historiske og samtidige perspektiver.

Norsk Maritimt Museum er eiet av Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum med et særlig formål å belyse hvordan sjøfarten og andre maritime næringer har hatt og har betydning for sosial, økonomisk og kulturell utvikling i Norge. Norsk Maritimt Museum er dessuten undervanns-arkeologisk forvaltningsmuseum med viktige og omfattende oppgaver i det statlige kulturminnevernet.

Stiftelsen Norsk Sjøfartsmuseum / Norsk Maritimt Museum eier museumsbygningen på Bygdøyneset i Oslo. Bygget ble reist i fem byggetrinn, i 1958, 65, 72, 80 og 2000.

Bygningen står utsatt til for vær og vind og har opparbeidet seg et stort vedlikeholdsetterslep med behov for betydelige investeringer, inkludert moderne sikringstiltak, da dagens sikringssystemer er foreldet. En bygningsteknisk undersøkelse i 2011 viste at deler av fasaden må sikres og gjenoppbygges.

I 2014 fyller museet 100 år og det arbeides med en større fornyelsesprosess slik at museet kan fremtre oppgradert i jubileumsåret.

Høsten 2012 gjennomførte museet en større kartlegging av ”svake punkter”, og gjennomgangen avdekket ca. 50 punkter. Kulturrådet har gitt tilsagn, og manglende egenfinansiering må sees i sammenheng med den store fornyelsesprosessen som museet er midt opp i.

http://www.marmuseum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss