Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9953 Skonnerten Svanen - Teknisk kontroll

fikk på styremøte 18. april 2013 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til pålagt teknisk kontroll

Norsk Sjøfartsmuseums Veteranskibsrederi ble opprettet i 2006 med formål å vedlikeholde og drive museets verneverdige, 100 fot lange, tremastete skonnert Svanen, bygget i 1916 som et seilende lasteskip spesielt beregnet for transport av trelast. Fartøyet er en unik gjenstand i museets samlinger som eneste bevarte seilende handelsskip fra internasjonal fart i Norge. Svanen ble tidlig erklært verneverdig og var et av de første fartøy som fikk offentlig støtte til bevaring.

Svanen er et viktig element i museets formidlingsarbeid som rettes spesielt mot ungdom. Fartøyet seiler derfor som skoleskip for ungdomsskoleklasser hele sommersesongen og har gjort dette siden 1973.

Etter at museet overtok skipet, har det foruten ordinært vedlikehold, også vært gjennomført større reparasjoner, etter pålegg fra Skipskontrollen. Etter at prosjektet ”Levetidsforlengelsen”, (som Stiftelsen UNI har gitt støtte),ble gjennomført i 2001-2012, fremstår Svanen i dag som et autentisk, historisk fartøy.

Før Svanen kan starte toktene til våren, er det en del kontroller, reparasjoner og fornyelser som må gjennomføres. Arbeidene med å få et utvidet passasjersertifikat er videreført, noe som vil øke utnyttelsen av Svanens kapasitet til tokt også for andre aldersgrupper (og mer betalingsdyktige) i tillegg til ungdomsskoleklasser.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss