Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 9923-A Roar Eckermann - Istandsetting av kårbolig

fikk på styremøte 18. aril 2013 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til antikvarisk istandsetting av kårbolig på Lilleøyen Nedre, øremerket innvendige paneler, listverk og dører

Roar Eckermann har nylig kjøpt gården Lilleøyen Nedre for å sette den i stand, flytte dit og starte med ordinær gårdsdrift. Gården har vært fraflyttet siden ca. 1980, og bærer sterkt preg av høy alder og manglende vedlikehold.

Gården Lilleøyen har vært i drift siden tidlig på 1700-tallet. Flere bygninger er svært gamle og alle er registrert i SEFRAK-registeret.

Store deler av gårdens landbruksarealer har tidligere vært tilknyttet nabogården Løvnes, hvor Roar Eckermann har sine røtter.

Kårboligen er antakelig den eldste bygningen på gården, trolig også den eldste i Os kommune. Bygningen er sammensatt av 2 eldre hus hvor den lave delen er eldst og trolig stammer fra Femundshytten på 1600-tallet. Flere fagpersoner har hatt god kjennskap til bygningene og anmodet tidligere eier om å ta vare på bygningen, uten å lykkes.

Hedmark fylkeskommune uttaler at bygningen ikke har noen formell vernestatus, men vurderes å ha høy verneverdig knyttet til bygningstype, tilhørighet og at bygningens historie og særpreg er godt bevart.

Som ny eier, har Eckermann en plan om å sette denne i autentisk stand utvendig, bevare og gjenbruke store deler av paneler innvendig, med listverk og dører, i tillegg til å oppgradere bygningen innvendig til dagens standard slik at den kan brukes som kårbolig på gården, og på den måten sikre varig bruk og vern.

Under arbeidet med taksering, viste det seg at de bærende konstruksjonene var preget av råte og ekte hussopp, og det tilrådes at innvendige paneler fjernes og blir ivaretatt umiddelbart, og at tømmerbygningen tas ned for tørking for å hindre videre soppangrep.

Merkostnadene til å ta vare på og sette opp igjen den ærverdige bygningen er store, og Eckermann vil søke fylkeskommunen og Nors Kulturminnefond om støtte til istandsetting av tømmerkassa, den flotte inngangsdøra, til vinduer med omramming og til taket.

Denne søknaden gjelder imidlertid støtte for bevaring og gjenbruk av innvendige paneler, listverk og dører. Disse bygningsdelene er alle håndhøvlet, antagelig på stedet, på 1800-tallet. For å bevare bygningens særpreg og historiske verdi, anmoder Hedmark Fylkeskommune sterkt at disse elementene blir ivaretatt

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss