Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3721 Auli mølle - Museene i Akershus - takarbeider og drenering

fikk på styremøtet 7. februar 2018 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Auli mølle ligger ved Sagstuåa i Nes kommune i Akershus. Mølla ble bygget i 1909, men det har vært mølledrift på stedet siden 1600-tallet. I anlegget inngår også en møllebolig, samt uthus og stall for hestene som kjørte korn til mølla. Auli mølle drives av en vannturbin som også driver et lite kraftverk. Det var ordinær mølledrift på Auli fram til 1985.

Auli mølle utgjør et unikt miljø i kulturlandskapet i skillet mellom jordbruksbygda og skogbygda. Mølla har alle sine bygninger intakt og fremstår derfor med høy grad av autentisitet. I kommunens kulturminneplan har Auli mølle status som hensynssone kulturmiljø.

Møllebygningen er sammenbygd med et elektrisitetsverk som kom i 1919, men som senere er modernisert. I 1942 ble et lager/verksted bygd inntil mølla. Selve mølla er på inngangssiden sammenbygd med en korntørke. Besiktigelse av bygningen har vist at tak og skorsteinspipe har behov for istandsetting.

Det er ønskelig med hel omlegging av taket, samt å utbedre frostspreng på pipe og pipefundament og stein nær bakken. Videre ønskes oppsetting av manglende takrenner på korntørke og drenering av møllas inngangsparti.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss