Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3390 Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps - Snøscooter og redningspulk (P 3390)


fikk på styremøtet 18. oktober 2017 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til ovennevnte prosjekt

Lillehammer Røde Kors Hjelpekorps (LRKH) leverer sanitetstjenester til alle typer arrangementer der det stilles krav om tilstedeværende sanitetspersonell. De stiller både utdannede førstehjelpere, fagarbeidere og har ressurser som ambulanse eller snøscootere med mannskap. LRKH er en organisasjon som har som overordnet mål å utføre og spre kunnskap om redningstjeneste, beredskap, forebyggende arbeid, førstehjelp og annen humanitær innsats.

LRKH skal bidra til høy kompetanse innen rednings- og beredskapsarbeid slik at de kan dekke behovene i sitt operasjonsområde. Dette omfatter blant annet å rykke ut på oppdrag fra Politi, AMK og HRS når noen er savnet eller skadet. De driver også kontinuerlig kompetanseutvikling og har systemer som kvalitetssikrer kompetansen. LRKH må også ha materiell som møter behovet for gjennomføring av rednings-tjeneste og beredskap.

Aldrende snøscootere dekker ikke lenger behovet fremover. I år har LRKH byttet ut den eldste snøscooteren, men for å til enhver tid opprettholde beredskapen, bør de ha to nyere snøscootere klare til å rykke ut. Det er også ønskelig å få kjøpt inn en redningspulk, slik at man har to stk. i beredskap.

http://www-lillehammerrkh.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss