Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3259 - Stiftelsen Ormelid gard - Restaurering av stabburet (P 3259)


fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til ovennevnte prosjekt

Stiftelsen Ormelid gard overtok eiendommen i 2016 med bakgrunn i et testamente fra søsknene Kjellaug og Erling Ormelid. Stiftelsen er nå i starten av et omfattende restaureringsarbeid og utvikling for drift av eiendommen, samt stell og forvaltning av kulturlandskapet.

Ormelid har en historisk tidslinje 4.500 år tilbake i tid. Målet er at det skal legges til rette for å formidle viktige deler av denne historien. Ormelid ble fredet i 2011.

Stabburet på Ormelid gard er fra 1800-tallet og kan ha blitt bygget på stedet av nytt tømmer. Noe av tømmeret ser også ut til å ha blitt kransaget. Ellers er det hogget og høvlet med skavl. Bygningen står uten kledning og har ikke spor etter å ha vært kledd. Stabburet har to rom i første og to i andre etasje. Stabburet med hellegang er et sentralt element i det fredete gårdstunet i Ormelid.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss