Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 3250 - Stiftelsen Modums Blaafarveværk - Kittelsenmuseet - Gamle terrassehager på Skuterudhøyden
(P 3250)


fikk på styremøtet 31. mars 2017 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til ovennevnte prosjekt

Stiftelsen Modums Blaafarveværk i Modum kommune bygger sin virksomhet på å forvalte, forske i og formidle industrihistorien som knytter seg til utvinning og foredling av kobolt (1773-1893), samt formidling av billedkunst.

Skuterudhøyden ligger mellom Syd- og Mellomgruvene på Blaafarveværkets Koboltgruver. På Skuterudhøyden ligger i dag Kittelsen-museet som åpnet i 1993. Det er bygget på de gamle grunnmurene etter et sakkerhus fra den gang det var gruvedrift i Koboltgruvene. I 1836 bodde det mange mennesker på Skuterudhøyden, som jobbet på Koboltgruvene. Gruvearbeiderne hadde mange selvbygde uthus for husdyrene sine. De dyrket opp de små fjellhyllene. Hyllene ligger som små terrasser nedover de bratte fjellveggene mot øst, syd og nord, et karrig landskap. En stor og viktig del av gruvearbeidernes levevilkår var hagedyrkingen og dyrking av fôr til husdyrene. Høyden er omkranset av steingjerder og grunnmurer.

Blaafarveværket ønsker å løfte frem terrassehagene og ta de i bruk igjen. Terrassehagene har i dag grodd igjen med fullvoksne trær og røtter. Dette er en viktig del av gruvearbeidernes historie og man ønsker å få frem igjen autentiske kulturminner som ligger i landskapet. Hagebruket med terrassehager, uthus og steingjerder skal skjøttes. De gamle restene etter bosettingen skal bevares.

http:\www.blaa.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss