Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2823 Kraby Stasjons Venner - Restaurering av Kraby stasjon

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til restaurering av Kraby stasjon

Skreiabanen var et sidespor til Gjøvikbanen mellom Reinsvoll i Vestre Toten og Skreia i Østre Toten. Banen ble åpnet i 1902. I årene som fulgte grodde det opp stasjonsbyer som Skreia, Lena, Bøverbru og Kolbu. Banen rakk imidlertid aldri å fylle hundre år. Passasjertrafikken ble nedlagt i 1963 og godstrafikken i 1987, og i desember 1988 ble banen formelt nedlagt. I dag er det meste av skinnegangen fjernet, men det finnes noen rester her og der. Deler av strekningen er gjort om til gang-/sykkelveg. Selve jernbanetraseen er tydelig i landskapet på hele strekningen.
¨
Av bygninger og andre spor etter jernbanedriften består Kraby stasjon i dag av selve stasjonsbygningen, et uthus/privet og den murte lasterampa. Den relativt beskjedne ekspedisjonsbygningen ble, som de andre mellomstasjonene på banen, tegnet av arkitekt Paul Armin Due. Lena og Kraby stasjon i typisk jugendstil, mens Skreia stasjon har mer preg av drakestil.

Kraby stasjon var betjent fra starten av, men ubetjent fra 1964. Bygningen inneholdt kontor, ekspedisjon og godsrom. Formelt var Kraby egentlig bare et ekspedisjonssted underlagt Skreia stasjon, men fungerte både som posthus og værmeldingstjeneste. Postkontoret ble nedlagt i 1975. Bygningen var i sterkt forfall fram til 1991. Østre Toten kommune tok etter hvert over eierskapet til stasjonen.

Utover på 1990- og 2000-tallet ble stasjonsbygningen satt i stand og tatt i bruk som grendelokale for Kraby grendelag. Kraby stasjon er kanskje det miljøet som er best bevart fra jernbanetida og antas å ha regional verneverdi.

http://www.fortidsminneforeningen.no/bh/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss