Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2812 Stiftinga Jærmuseet - Brannvarslingsanlegg ved Vistnestunet i Randaberg kommune

fikk på styremøte 13. april 2016 i Stiftelsen UNI kr. 16.839 til brannvarslingsanlegg ved Vistnestunet i Randaberg kommune

Stiftinga Jærmuseet som er et regionsmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal, Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sør-Vestlandet. Det er et konsolidert museum med hovedkontor på Vitengarden, Nærbø i Hå kommune. Museet driver ulike museumsanlegg i alle de sju kommunene.

Vistnestunet er en typisk jærsk sjøgard som ligger i det sør-vestre hjørnet av
Randaberg kommune. Rakel og Andreas Vistnes bygde gardshusene på 1870-tallet. Plasseringa i tunet følger gammel skikk med gavlene mot nordvest-sørøst, bygd på lang erfaring om hva som var best i det flate værharde landskapet.

Bygningene er typiske for sin tid og forteller om måten å bo og drive gard på. Garden var i drift frem til 1976. Siste eier ga de gamle bygningene til museumsformål.

Husene ble restaurert til ca. 1900. Garden ble drevet som kommunalt museumstun
inntil Randaberg bygdemuseum ble konsolidert med Jærmuseet i 2004.

Vistnestunet benyttes i dag som museum med undervisningsopplegg for skolen, aktivitetsdager for det generelle publikum og dyrehold. De kulturhistoriske verdiene er store fordi gården og området gir kunnskap og innblikk i eldre byggeskikk, kulturhistorie og gårdshistorie. Vistnestunet er det best bevarte gardsmiljøet fra slutten av 1800-tallet i Randaberg kommune. Garden er klassifisert i Sefrak-registrering
klasse A.

http://www.jaermuseet.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss