Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2713 Miljøvernprisen 2015 - Det norske Hageselskap

ble i styremøte 29. oktober 2015 tildelt Det norske Hageselskap med kr. 300.000. Prisen ble overrakt Tron Hirsti fra Det norske Hageselskap i forbindelse med Stiftelsen UNIs styremøte i desember

Karen Reinholdtsen, styremedlem i Stiftelsen UNI, begrunnet tildelingen med blant annet følgende:

Miljøvernprisen for 2015 gis til Det norske hageselskap for kampanjen summende hager. Både på verdensbasis og i Norge, har vi de siste årene sett en markant nedgang i art rikdom og tetthet av insekter som pollinerer i Norge. Pollinering er det som skjer når bier, humler og andre insekter overfører pollenkorn mellom blomster for at de skal bli befruktet og danne frø. Nedgangen i Norge har gått fort, og tap av naturlig tilholdssted, klimaforandringer, bruk av plantevernmidler, etablering av fremmede arter og andre miljøendringer truer artsrikdommen av både pollinerende insekter og plantene de henter føde fra. Situasjonen er alvorlig, spesielt fordi pollinerende insekter er livsviktige for oss. Omtrent 70% av alle planter vi bruker direkte som menneskeføde blir pollinert av insekter. I Kina er det enkelte steder så lite pollinerende insekter igjen at man må befrukte epletrærne manuelt. Man ser den samme tendensen over hele verden.

I 2013 startet Det norske hageselskap i samarbeid med miljøverndepartementet opp kampanjen "summende hager" hvis formål er å bevisstgjøre befolkningen i forhold til bruk av plantevernmidler, planting av humlevennlige planter og nødvendigheten av å etablere og skjøtte naturlig blomstereng der pollinerende insekter kan leve og hente mat, og også hvordan man bygger bosteder for humler og hjelper dem i gang om våren. Kampanjen har i hovedsak vært drevet over sosiale medier, som Facebook, Instagram og liknende, samt ved hjelp av nettsiden summendehager.no, der det gis tips og råd i hvordan man kan tilrettelegge for de pollinerende insektene, og hjelpe bestanden til
overlevelse. Man ser allerede at kampanjen har effekt. Deler av parkene i Oslo blir ikke slått gjennom sommeren, og det etableres insektbruer med blomstrende planter i byer.

Det norske Hageselskapets kampanje for den «summende hagen» er et fremragende eksempel på miljøvern i det norske samfunn.

http://www.nnpf.no

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss