Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2691 FORK - Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner - Seminar

fikk på styremøte 29. oktober 2015 i Stiftelsen UNI kr. 65.000 til seminaret. Forum for kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner

Formålet med seminaret er å øke bevisstheten rundt restverdiredning og beredskap for eiere av kulturverdier og kunst. Fordi kunst og kulturverdier er unike og vanskelig kan erstattes økonomisk, er det svært viktig å få redusert følgeskadene etter en katastrofal hendelse.

I den anledning er en gruppe samlet som til sammen forvalter en stor del av norske kulturverdier og kunst; Riksantikvaren, Kulturrådet, Riksarkivet, Kirkelig Arbeidsgiver (KA) og Kunst i offentlige rom (KORO).

Som faglig rådgiver er Nordisk konservatorforbund, avdeling Norge (nkf-N) en del av gruppen. Det samarbeides også med Restverdiredningstjenesten (Rvr) som er en del av gruppen. Samarbeidet med Rvr har allerede bidratt til å berge betydelige verdier.

Gruppen kalles «Forum for Kriseberedskap og restverdiredning for kunst og kulturminner» (FORK), og ønsker å være et tverrfaglig og rådgivende organ for å øke beredskapen ved katastrofale hendelser i Norge.

Seminaret ønsker å samle institusjoner som har opplevd slike hendelser for å vise verdien av å være forberedt og verdien av å starte et samarbeid med nødetatene allerede før noe skjer. Erfaringene er dessverre at altfor ofte utarbeides det beredskapsplaner som blir liggende i en skuff. Det er å håpe at dette seminaret kan bidra til økt samarbeid mellom de involverte, at de vet om hverandre og at tapet av verdier blir mindre ved en eventuell krise.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss