Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2552 Leirbukthulas Venner - Sikring av krigsminnet Leirbukthula

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 100.000 til sikring av krigsminnet Leirbukthula

I juni 1940 kom de første troppene til Nordreisa, og det ble raskt etablert en rekke sentrale funksjoner i kommunen. I tillegg til brakkeleirer, sykestuer, bakeri og havn, var forsvaret av fjordene og Reichstrasse 50 særdeles viktig for okkupasjonsmakten, og det ble bygget kanonstillinger, bunkerser og anlagt store minefelt langs veien.

Foruten Leirbukthula er de fleste spor i dag fjernet grunnet utbygging og utvikling.
Leirbukthula ble anlagt i tilknytning til kanonstilling i 1942 av norske baser i tvangsarbeid og russiske krigsfanger. Hula består av en større lagerhall, tiltenkt som lagringsplass for ammunisjon og beskyttelse for mannskap ved eventuelle angrep av de allierte. Hula er særdeles godt bevart, mye takket være Heimevernets bruk av hula i nyere tid.

Venneforeningen «Leirbukthulas Venner» er en ideell forening, etablert i 2011. Foreningen, som har rundt 80 medlemmer i 2014, arbeider for å omdanne det tidligere militære fjellanlegget Leirbukthula i Nordreisa til et formidlingspunkt for krigshistorie og en arena for kulturopplevelser. Siden januar 2014 har foreningen drevet frem et forprosjekt der målet har vært å vurdere mulighetene for å gjøre Leirbukthula til et formidlingspunkt for krigshistorie

Det er ønskelig å sikre hula innvendig og utvendig slik at den kan tas i bruk av venneforeningen og besøkende til arrangementer og formidling av den regionale krigshistorien. Sikringsprosjektet har som formål å gjennomføre tiltak for å verne dette autentiske krigsminnesmerket fra andre verdenskrig i Nord-Troms, og samtidig ivareta sikkerheten for vertskap og besøkende på en betryggende måte.

Troms fylkeskommune uttaler bl.a.: Det er viktig at Leirbukthula blir tatt vare på og blir utnyttet til å formidle historien fra både andre verdenskrig og den kalde krigen. Selv om Leirbukthula kan bli oppfattet som et «lokalt» kulturminne, inngår den i en internasjonal sammenheng som har hatt stor betydning for Norge som nasjon gjennom mye av det 20 hundreåret.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss