Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2534 Skedsmo Bygdemuseum - Restaurering av smie

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til restaurering av smie på Huseby ved avd. Skedsmo Bygdemuseum

Skedsmo Bygdemuseum på Huseby er kommunalt eid, og museet er en avdeling av Akershusmuseet, som står for den daglige driften. Skedsmo Bygdemuseum har en aktiv venneforening som støtter opp om museets mange arrangementer, dugnader og prosjekter tilknyttet driften. Akershusmuseet er organisert som en stiftelse med underliggende museer i alle fylkets tre regioner.

Utgravninger på tunet i Skedsmo Bygdemuseum viser at det har bodd folk på Huseby i over 2000 år. Her har det vært prestegård i ca. 700 år, men også fattiggård i en periode. Tunet består av flere bygninger, både uthus og bolighus, bl.a. en smie. Historien til både rikfolk og fattigfolk fortelles i museets utstillinger.

Smia på bygdetunet er flyttet til museet fra plassen Haugen i Skedsmo. Smia er fullt utstyrt og kan brukes til demonstrasjoner av gammelt smedhåndverk. Bl.a. har Skedsmo Bygdemuseum et årlig arrangement med alle 7. klassinger i kommunen hvor elevene, under kyndig veiledning, kan prøve seg ved ambolten.

Smia er ikke fredet, men Akershusmuseet anser smia for å ha stor verneverdi med både historisk og miljømessig betydning. Smia har nå behov for omfattende istandsetting. Dette vil bli gjort etter antikvariske prinsipper.

http://www.akersmus.no/skedsmo/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss