Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2533 Haugesund kommune - Sikring av taket på Davehuset på Vibrandsøy

fikk på styremøte 3. juni 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 øremerket restaurering av taket på Davehuset på Vibrandsøy

Vibrandsøy er en veiløs øygruppe i ytre del av Haugesund havn, og var et knutepunkt i sildeeksporten fra Vestlandet i rundt 150 år frem til silden forsvant på 1960-tallet. Øysamfunnet som var dominert av en sterk privat eier gikk da inn i en gradvis stagnasjon, fraflytting og til slutt forlatt tilbake. I det værharde miljøet fikk forfallet etter hvert grep. Vibrandsøy har i alle år vært et viktig friluftsområde for Haugesund og er samtidig viktig for fuglelivet. Utover 1990-tallet ble det også klart at sjøhusbebyggelsen på Vibrandsøy enkeltvis hadde høy bevaringsverdi samtidig som det samlede bygningsmiljøet utgjorde et unikt og uforstyrret monument over den omfattende sildeeksporten.

Da kommunen i 2009 kjøpte Vibrandsøy i en statlig sikringssak, var de store sjøhusene preget av rundt 40 års fravær av vedlikehold og eskalerende forfall, og arbeidet med å redde disse har vært krevende, også økonomisk.

I 2013 ble Nylandshuset ferdig restaurert. Fylkeskommunen har overtatt ansvaret for det mest krevende sjøhuset; Bergesenhuset. Kommunen har nå rettet fokuset mot Davehuset som opprinnelig er fra 1840-tallet, men siden påbygget flere ganger.

Davehuset er regulert til spesialområde bevaring, og registrert med Antikvarisk verdi og verneklasse A i SEFRAK.

http://www.haugesund.kommune.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: +47 46292921

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss