Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2430 Tynset Røde Kors Hjelpekorps - Innkjøp av ATV

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til en ATV, med utstyr for bruk til søk og redning

Tynset RKH består i dag av 28 aktive medlemmer og er den største avdelingen av de frivillige redningsorganisasjonene i Nord-Østerdal. I snitt har de 20-25 oppdrag i året i tillegg til møter, trening og øvelser ca. en gang pr. uke.

Hjelpekorpset har bygd seg opp en god kompetanse og utstyrspark vinterstid, men ønsker nå å oppgradere tilbudet sommerstid ved å anskaffe en ATV. Antall oppdrag som foregår på barmark under sommerhalvåret er økende. Disse lete¬aksjonene og ambulanseoppdragene utenfor vei går ofte over store avstander der en ATV hadde vært en kjærkomment hjelpemiddel for å kunne flytte mannskap og utstyr raskt, effektivt og trygt ut i søk.

I dag har ingen av de frivillige organisasjonene i Nord-Østerdal et slikt hjelpemiddel, og det er derfor viktig at denne skal brukes på tvers av kommune- og fylkesgrenser, og komme så mange som mulig til gode.

http://www.rodekors.mono.net/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss