Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2382 Stift. Seminarium Fredericanum - Sprinkleranlegg til Bergen Barneasyl

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 37.500 til sprinkleranlegg for Bergen Barneasyl

Bergen Barneasyl, fredet i 1927, har et presserende behov for utbedring, med ønske om tilbakeføring av bygningsmassen til sin opprinnelige form. Det er etablert en arbeidsgruppe som arbeider med å få prosjektet finansiert og realisert. Her er både Hordaland fylkeskommune og Bymuseet i Bergen representert.

Seminarium Fredericianum hadde sitt utspring i Latinskolen som var en forberedende skole for presteutdannelse. Biskop Pontoppidan hevdet at skolens fagtilbud ikke tilfredsstilte tidens krav, og mente at elevene også måtte undervises i nyttige fag, bl.a. handelsfag. I 1752 sto skolen klar til å ta imot sine første elever. Formålet var å legge til rette for en mer profesjonell handelsstand.

Senere ble huset brukt som militærsykehus, men ble i 1812 solgt til Bergens Realskole, som holdt hus her fram til 1846. I 1851 overtok til d.d. Bergens Barneasyl.

Huset har også vært delaktig i museumsvirksomhet, med magasin for Bergen Museum, og i perioder også brukt til utstillinger. Det kan nevnes at Seminariets boksamling, som var på 1300 bind ved oppstarten, ble donert til Latinskolen da seminaret ble lagt ned.

I 1840 var det 1354 fattige barn i skolepliktig alder. Av disse gikk bare 403 på en av de fire fattigskolene. Bergensborgerne så lediggang som en trussel mot moralsk oppdragelse og mente dessuten at hele samfunnet ville tape økonomisk på at barn og unge manglet de mest elementære kunnskapene. Den arbeidsomme rektoren ved Katedralskolen, Hans Holmboe, ledet arbeidet med opprettelsen av Bergens Barneasyl, og fikk støtte av biskop Neumann, og i 1841 ble Bergens Barneasyl åpnet. Asylet skulle ta imot barn til foreldre som var i arbeid, og i 1842 var det 102 barn som ble ivaretatt av damer fra borger- og embedsmannsstanden.

Huset gjennomgikk en renovasjon i årene 1989-91. Den gang ga Bergen kommune garanti for nye lån, men kravet var at stiftelsen Bergens Barneasyl, nå skulle deles i 2 stiftelser. Stiftelsen som eide bygningen lånte midler til oppussingen og fikk navnet «Seminarium Fredericianum». Dermed kom det opprinnelige navnet fram i lyset igjen. Stiftelsen som leier lokaler og driver barnehage er «Bergens Barneasyl».

I dag drives barnehagen på samme måte og huser 81 barn på 6 avdelinger.
Opprinnelige hovedbygningen er fra 1752 og er en stor toetasjes bygning av laftet tømmer. Bygningskroppen er uendret, men i 1892 ble det bygget en tverrfløy på baksiden av huset.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss