Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2379 Karin og Nils Håvar Øyås - Restaurering av stabbur på Nedre Slettnes

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 25.000 til restaurering av stabbur på Nedre Slettnes

Bjørn Ringstad, Fylkesantikvaren i Møre og Romsdal, har vært på befaring på garden Nedre Slettnes og uttaler bl.a.:

Stabburet representerer en bygningstype som har hatt høy status gjennom tidene, og som er å finne på de fleste gårdene fra 1800-tallet i området. Det er oppført i laft, og har opprinnelig stått på stabber av tre. Disse er imidlertid gått tapt, og stabburet har falt over ende i storm.

Stabburet ligger på sitt opprinnelige sted, som del av et helhetlig gardstun med lange tradisjoner. Gardsbygningene skal være blant de eldste i dalføret.

Våningshuset og to stabburet er SEFRAK-registrert og trolig oppført ca i 1850.
Nedre Slettnes ligger på Nordvikstranda, som strekker seg langs med Todalsfjorden i Surnadal. Todalen er et dalføre sterkt preget av å ha vært et jordbruksområde gjennom flere hundre år. Karakteristisk for Møre og Romsdal, og spesielt interessant ved Nedre Slettnes, er tradisjonen med strandsittere, altså husmenn som hadde en liten jordlapp som attåttnæring til fiske.

Både Todalen som hele og Nordvikstranda spesielt er fremdeles preget av godt bevart kulturlandskap, og mange av gardstuna er fremdeles godt bevart.

Fylkesantikvaren vurderer stabburet på Nedre Slettnes til å ha en kulturminnefaglig interesse som objekt, men hovedsakelig som del av et kulturmiljø og større kulturlandskap. Særskilt knytter verneverdien seg til miljøverdi og kulturhistorisk verdi.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss