Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2372 Stift. Kistefos-Museet - Prosjekt "Levende Fabrikk" - fase 2

fikk på styremøte 23. april 2015 i Stiftelsen UNI kr. 200.000 til prosjekt "Levende fabrikk" fase 2.

Kistefos-Museet er en av 15 anlegg på Riksantikvarens prioriterte tekniske- og industrielle kulturminner, og ble av Riksantikvaren tildelt midler til forprosjektet «Levende Fabrikk» i 2012.

Forprosjektet tok for seg alle elementer ved en igangsetting av tre spesifikke komponenter i driftslinjen til AS Kistefos Træsliberi. Det ble utarbeidet en mulighetsanalyse, som konkluderer med at prosjektet var fullt mulig å gjennomføre på en suksessfylt måte. Dette ledet videre til prosjektet «Levende fabrikk, fase 1», og takket være generøse eksterne bidragsytere, og i f.b.m. AS Kistefos Træsliberis 125-års jubileum, gjennomførte museet den 27. juni 2014, en vellykket re-start av de tre komponentene. «Levende fabrikk» har blitt en stor suksess, og har gitt den industrihistoriske formidlingen på Kistefos-Museet et løft.

I fase 2 av «Levende fabrikk» ønsker Kistefos-Museet å sette i gang rullebom, kappsag og balleheis/vertikaltransportør. Dette vil gi et konkret innblikk i hvordan tømmeret ble fraktet inn i fabrikken og ble kuttet opp i kubb til sliping, i tillegg til hvordan ferdige tremasseballer blir fraktet fra produksjonslinjen i fabrikken og opp på loftet.

Museet ønsker også å få gitt alle igangsatte maskiner i «Levende fabrikk» egne formidlingsskilt, slik at publikum kan få mer informasjon om det tekniske og mekaniske rundt maskinenes drift.

Fase 2 omfatter drift, lyd og bevegelse av mer av maskineriet i tresliperiet ved Kistefos-Museet, i tillegg til publikumsformidlingen av «Levende fabrikk».

Maskineriet som ønskes satt i gang i fase 2 er rullebom, kappsag og balleheis/vertikaltransportør.

http://www.kistefos.museum.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss