Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2300 Esten Einar Bakkejord - Restaurering av bolighuset på Middagsmoen

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 44.000 ti restaurering av bolighuset på Middagsmoen

Middagsmoen ligger i forholdsvis bratt vestvendt oppdyrket landskap og omgitt av kulturlandskap etablert av gårdens jordbruk og drift. Huset er et tømmerhus i halvannen etasje med et bislag som ble bygd i 1935.

Esten Einar Bakkejord kjøpte eiendommen i 2011.

Middagsmoen dokumenterer og gir kunnskap om samisk tilstedeværelse, kultur og aktivitet i Sørreisa og stuehuset er automatisk freda etter Kulturminneloven som samisk kulturminne eldre enn 100 år. Stuehuset og gårdens kulturminner ellers har historisk kildeverdi m.h.t. kunnskap om bosettings- og næringshistorie i Sørreisa, med vekt på jordbruk og utmarksnæring. Huset har også bygningshistorisk verdi.

På denne bakgrunn er Sametinget forvaltningsorgan for slike bygninger og skal vurdere tiltak.

Restaureringsprosjektet er tenkt å gå over 3-4 år og Sametinget har innvilget tilskudd til 1. delprosjekt i f.b.m. restaurering av bygningen på Middagsmoen.

http://nordoyan.no/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss