Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2298 Kåre Nes - Restaurering av Gamleløa på Nes

fikk på styremøte 3. desember 2014 i Stiftelsen UNI kr. 150.000 til restaurering av Gamleløa på Nes

Kulturmiljøet på Nes er unikt og blir brukt til allmenne tiltak i bygda som f.eks. til friluftsgudstjenester, jonsokfeiring og andre tiltak av allmenn karakter. Bygningsmiljøet på Nes har også en nasjonal verdi, bl.a. kommer fire bygninger i Vestlandstunet på Norsk Folkemuseum på Bygdøy fra dette stedet.
Løa, som det nå søkes tilskudd til, er bygd i 1900 og var i bruk frem til 1973. Den er en tradisjonell grindverksløe og er en av de største ”store røde” i Hardanger. Løa inneholder også en særs sjelden fjøstype, en ”kubbefjøs”som er den eneste dokumenterte og bevarte fjøsen av denne kategorien i Hordaland.

På ”Gamleløa på Nes”, viser det seg i ettertid at man dessverre ikke har vært nøye nok med å beregne laster og vurdere konstruksjonen generelt. Disse manglene har gjort seg gjeldene og forsterket seg over tid og er beskrevet i en rapport. Slik løa står nå kan den på grunn av usikkerhet med konstruksjonen, knapt brukes som lager, mens når prosjektet blir gjennomført skal den være en del av den bygningsmessige tunskipnaden som skal brukes til flere formål for innbyggere og besøkende.

Arbeidet med utbedringene vil bli dokumentert på flere måter, med bilder og film, og vider vil man ta vare på utskiftede bygningsdeler for dokumentasjon og som forskningsmateriale for eks. til NIKU.

Hordaland Fylkeskommune uttaler bl.a.:Gamleløa på Nes er en av de største og best bevarte låvebygningene vi har i regionen. Den grindbygde låven er en typisk enhetsbygning og rommer de fleste driftsfunksjonene på gården. Låven går inn i en tunskipnad på til sammen 15 bygninger, 8 av disse anser Fylkeskommunen som verneverdige. Nes er blant de eldste navneformene, og det er sannsynlig at det har vært drift her helt tilbake til jernalderen. Kulturlandskapet er blitt skjøttet vel og etter Fylkeskommunens syn har det nasjonal verdi. Garden Nes har tidligere fått fylkets landskapspris, og er blitt tildelt Olavsrosa. Det er blitt brukt vesentlige offentlige og private ressurser på restaurering av kubbefloren som står inne på låven, men også på istandsetting av 6 andre bygninger på gården. Låven er en viktig del av helheten, og Hordaland fylkeskommune mener at det nødvendig å gjennomføre tiltak for å hindre at bygningen ikke blir svekket som kulturminne. Primærkonstruksjonen i låven er grindverk, og deformasjonene på deler av denne er urovekkende. For å kunne utføre det nødvendige restaureringsarbeidet på en trygg og sikker måte, bør tak og sperrekonstruksjon tas ned. Dette vil i så fall representere en stor økonomisk utfordring for eier for få til en forsvarlig finansiering av prosjektet. Prosjektet bør ikke startes opp før egenkapital og tilskudd utgjør 100 %. Hordaland fylkeskommune anbefaler at støtte til istandsetting av låven blir høyt prioritert.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss