Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2210 Furøya IKS - Brannsikring av Furøya

fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 til brannteknisk rapport og installasjon av brannvarslingsanlegg samt nødbelysning på Furøya i Tvedestrand

Furøya er ei øy midt i Tvedestrandsfjorden, ca. 3 km fra Tvedestrand sentrum. I 1993 kjøpte Direktoratet for naturforvaltning øya. Umiddelbart skjøtet de alle bygningene, brygger og hageanlegg over til Riksantikvaren. Eiendommen ble skilt og var i Riksantikvarens eie fram til årsskiftet 2013/2014, da den ble solgt til Furøya interkommunale selskap, hvor Tvedestrand kommune og Aust-Agder fylkeskommune har 50 % eierandel hver.

Bygningene ble vernet etter kulturminneloven § 15 i januar 2002. I alt er det 4 “bolighus”, 2 låver/uthus, 1 redskapshus, 1 båtbu og 1 steinkjeller på øya.

Furøya IKS har inngått avtale om drift av sommerrestaurant i Hovedhuset. Videre er det inngått avtale med Aust-Agder Turistforening om bruk av et av bolighusene “Forpakterboligen” til kystledhytte, med opsjon på “Gjestehuset” til samme formål når denne bygningen er istandsatt.

I forbindelse med at mennesker igjen skal bruke bygningene, også til overnatting, er det nødvendig med sikkert og godkjent brannvarslingssystem.
Det er blitt utarbeidet mulighetsstudie mht bruk og branntekniske krav for alle bygninger hvor det skal oppholde seg mennesker. Mulighetsstudien er utarbeidet med bakgrunn i gjeldende forskrift som er TEK 10. Med dette som bakgrunn er det innhentet tilbud fra to elektrofirma i Tvedestrand.

Furøya IKS har betydelige utgifter til istandsetting av bygningsmassen. De fleste bygningene har stått uten nevneverdig innvendig vedlikehold i 50 år. Flere av bygningene er også i dårlig utvendig forfatning.

I strategiplanen for Furøya er det en viktig og ufravikelig premiss at øya skal være åpen og tilgjengelig for alle, og i planen er det listet opp 5 innsatsområder:

Bygningsvern – Arena for Kunst og naturopplevelse – Sammfunnskontakt og informasjon – Transport og tilgjenelighet - Kulturlandskapet
Målsettingen er at alle bygningene skal tas i bruk over tid. Utleie gjennom AAT er et bruksområde, men like viktig er tilrettelegging for at lag, foreninger skoler og barnehager skal kunne benytte husene til sine behov og aktiviteter. For at dette skal bli mulig er det nødvendig å ha fokus på brannvern og sikkerhet.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss