Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 2205 Skorovas Eiendom as - Restaurering av taket på gammelt industribygg

fikk på styremøte 21. august 2014 i Stiftelsen UNI kr. 50.000 øremerket sikring av tak i h.h.t. tilbud fra Mester Tak.

Skorovatn i Nord-Trøndelag ble etter 2.verdenskrig etablert som gruvesamfunn med Elkem as som driver av Skorovas Gruber. Hele samfunnet med butikk, skole, samfunnshus, kapell m.m. ble grunnlagt på drift av gruva, og på det meste bodde ca. 650 mennesker her.

Det var drift i gruva fra ca. 1950 til den ble nedlagt i 1984. I løpet av få år forandret Skorovas seg til å være eiet av fritidshuseiere og Skorovas satt igjen med bygg relatert til driften av gruva, og er derfor et særpreget samfunn med sin bygningsmasse og avstand fra større bysamfunn.

Skorovas Eiendom as har i trehusdelen av industribygningene bygd og solgt leiligheter, og gjort om garderobedelen til bruktbutikk og kafe. Verkstedlokalene brukes for det meste til lagring og vinterlagring for biler, båter, campingvogner etc.

Skorovaskraft as leier plass til et minikraftverk I heisbanehuset.

I 2011 hadde Nord-Trøndelag Teater premiere på et teaterstykke inne i mekanisk verksted hvor dette var gjort om til teater sal med scene, og ca. 350 mennesker var der på to forestillinger. En helg i september arrangeres et stort loppemarked med verkstedhallene som “butikkområde”.

Bruktsalg, loppis, utleie og vinterlagring er våre inntektskilder som brukes til videre restaurering og vedlikehold av bygningsmassen.

Verkstedhallene ønskes fortsatt brukt som nå, men man har ønsker om å oppgradere lokalene slik at de kan brukes til annen næringsdrift. Bygget bærer preg av et betongbygg fra tidlig femtitall. Store deler av pappen er tatt av vær og vind med følger at vann trenger inn i isopor og betong som smuldrer opp.

Utfordring og bekymring er tak og vegger på “det gamle lageret”. Denne delen er ikke i bruk p.g.a. fare for at taket kan kollapse. Her mangler også innlagt elektrisitet.

De planlagte tiltak vil bli så omfattende at man er nødt til å søke tilskudd for å berge bygget.

Kultursjef i Namskogan kommune uttaler bl.a.: Namsskogan kommune holder på å utarbeide en Kulturminneplan for hele kommunen som skal gjelde for nyere tids kulturminner i samarbeid med Riksantikvaren, N-T Fylkeskommune og 5 andre kommuner i Nord-Trøndelag. Skorovatn vil i aller høyeste grad bli representert i en slik plan, og det er kjempebra at Skorovas Eiendom AS vil ta vare på og ikke minst restaurere sine arealer i Skorovatn. Som mange kommuner i Namdalen har Namsskogan kommune utfordringer med fraflytting og reduksjon i folketallet. Det hviler derfor et ansvar på alle eiere og forvaltere av kulturminner og kulturmiljøer i Namsskogan om å bidra til en
videreføring av kommunens kulturarv også til kommende generasjoner. Identitetsfølelsen til det stedet en bor er ofte knyttet opp mot varige, fysiske elementer i det offentlige rom. Den dagen relativt anonyme bygninger eller anlegg som man daglig ikke reflekterer over forsvinner, merker man at de faktisk har hatt betydning for stedets identitet. Vi anser ikke bygget som verneverdig, men de immaterielle minnene som bygningsmassen og stedet representerer er viktige.

http://www.skorovaseiendom.com/

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss