Stiftelsen UNI

Søk i tildelinger
År:

Kategori:
Søketekst:

P 1971 Skadevernprisen for 2013 - Bygningsvernsenteret på Røros (P 1971)


ble i styremøte 11. oktober 2013 tildelt Bygningsvernsenteret på Røros med kr. 500.000. Prisen ble overrakt Odd Sletten ved Rørosmuseet og Berit Bakosgjelten ved museets byggningsvernsenter i f.b.m. Stiftelsen UNIs styremøte i desember.

Kjetil Reinskou, styreleder i Stiftelsen UNI, begrunnet tildelingen med bl.a. følgende:

Bygningsvernsenteret ble etablert i Kurantgården i 2006, og har siden da utviklet seg til et bredt håndverksmiljø, hvor det utøvende antikvariske håndverket står i sentrum. Bygningsvernsenteret har utviklet et tett samarbeid med Røros kommunes Uthusprosjekt, særlig rundt kompetanseutvikling blant håndverkere.

Bygningsvernsenteret er også et viktig knutepunkt i forhold til det nasjonale og internasjonale håndverker-miljøet, og gjennomfører årlig mange kurs og samlinger både på egenhånd og i samarbeid med andre kompetansemiljøer.

Senteret bygger på den kompetansen Rørosmuseet har opparbeidet gjennom mange års forvaltning, og erfaringer fra museets kurs- og formidlingsvirksomhet innen bygningsvernet har også vært viktig for etablering av senteret.

Bygningsvernsenteret ser det som en viktig oppgave å bidra til å bygge opp kompetanse også hos andre og arrangerer årlig Håndverksdagene på Røros i august, men stiller også som kursholdere hos andre som ønsker å arrangere kurs.

Deres antikvariske verksted er et viktig verktøy i arbeidet med å ivareta gamle hus. Her blir vinduer og dører, listverk og andre detaljer reparert.

Kopier av listverksprofiler, paneler og andre spesielle detaljer kan produseres her, men i utgangspunktet prøver man å bevare mest mulig av originalmaterialet, og skifter bare ut det som er skadet.

Rørosmuseet har opparbeidet mye kompetanse på antikvarisk istandsetting av trehus og murkonstruksjoner og påtar seg også oppdrag for andre. Dette kan være rådgivningstjenester, byggeledelse eller istandsettelsesoppdrag.

Stiftelsen UNI
Stiftelsen UNI er en stiftelse med ideelt formål å fremme allmennyttig virksomhet innen skade- og miljøvern, for derved å bidra til en trygg utvikling i det norske samfunn. Stiftelsens bidrag skal i første rekke være økonomisk støtte til prosjekter og påskjønnelse til institusjoner og enkeltpersoner

Les merStiftelsen UNI
Gaustadalleen 21
0349 Oslo

Telefon: 21 09 56 50

uni@stiftelsen-uni.no

Kontakt oss